• Profil školy

            Budova školy je po rekonštrukcii, ktorá bola realizovaná v roku 2016. Rekonštrukcia prebiehala niekoľko rokov
    v niekoľkých etapách. V súčasnosti je škola zateplená, vymenili sa okná, bola obnovená strecha budovy, vymaľovali sa triedy a spoločné priestory školy, zrekonštruovali sa chlapčenské sociálne zariadenia, vymenili sa dvere a niektoré triedy boli zariadené novým nábytkom.

             Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v priestore školy čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Aktuálne informácie o aktivitách školy sa nachádzajú na webovej stránke školy, informačných tabuliach a nástenkách v priestoroch školy. V rámci humanizácie školy sa snažíme vytvárať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. Využívame na to aj mimoškolské aktivity - krúžky, školské výlety a exkurzie.