• Pokyny k platbe za záujmovú činnosť

    Platbu realizujte poštovou poukážkou alebo prevodom na:

    Číslo účtu: 9307939005/5600   
    IBAN: SK 53 5600 0000 0093 0793 9005   
    VS: 3123
    Do poznámky uviesť meno žiaka a názov záujmového útvaru, ktorý navštevuje.