Základná škola

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova evanjelická NBVE
Náboženská výchova reformovaná NAR
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PCV
Prírodopis PRIR
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Svet práce SVP
Školský klub detí ŠKD
Technická výchova TCHV
Technika TCH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018