Základná škola

Prihlásenie
 • Karneval 2015

  Koniec 1. polroku oslavili žiaci 1. stupňa veselo. V telocvični MÚ MČ košice-Barca sa uskutočnil obľúbený "KARNEVAL". Fotografie z vydarenej akcie sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM". 

 • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľstvo Základnej školy na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa v zmysle schváleného VZN mesta Košice č. 673 uskutočnil  v dňoch 16.1.a 17.1.2015.    Celkom bolo zapísaných 45 žiakov.  V novom školskom roku plánujeme otvoriť 2 triedy.  Zo zapísaných žiakov budú mať niektorí odklad povinnej školskej dochádzky o 1 rok.  Preto stále ešte môžeme prijať niekoľkých  žiakov ...  Fotografie zo zápisu sa nachádzajú v časti "FOTOALBUM".    Zapis.docx

  Skolsky_obvod_ZS_Abovska_36.xlsx

  Základná škola na Abovskej ul. č. 36 v Košiciach-Barci,

  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

  pre nový školský rok 2015/2016    p o n ú k a

  - vyučovanie v triedach menším počtom žiakov podľa nových

    školských vzdelávacích programov,

  - vzdelávanie a výchovu kvalifikovanými a odborne zdatnými učiteľmi,

  - vyučovanie v pokojnej a tvorivej atmosfére bez zbytočných stresov v príjemnom prostredí, 

  - vyučovanie v  učebni v prírode,

  - modernú výuku cudzích jazykov  v  jazykovej učebni,

  - možnosť kvalifikovaného vyučovania  cudzieho jazyka – anglický,

    nemecký  a ruský jazyk

  - možnosť rozšíreného vyučovania anglického jazyka v popoludňajšom čase anglickými  lektormi jazykovej školy, 

  -  v prípade potreby  bezproblémové zaradenie detí do ŠKD

  - prácu s počítačmi v rámci vyučovania a v mimovyučovacom čase

    v 2 učebniach výpočtovej techniky s pripojením na internet,

  - využívanie internetu vo vyučovaní / internet je v každej triede /

  - moderné vyučovanie v 5 multimediálnych učebniach,

  vo všetkých  ostatných  triedach je zabudovaná stabilná projekčná technika,

  - možnosť uplatniť sa  v oblasti  hudobnej, výtvarnej a športovej

    / kvalifikované vyučovanie, priestory, záujmová činnosť /, 

  - triedy ZUŠ Jantárová  / vyučovanie hry na hudobný nástroj /

  a ZUŠ Irkutská / výtvarný odbor / priamo v budove školy,  

  - záujmovú činnosť žiakov zameranú predovšetkým na šport, umenie

    a výpočtovú techniku,

  Podľa plánu by sa v novom školskom roku mala začať prevádzka v novej telocvični!

   

  Našou snahou je zabezpečiť všetky aktivity v škole a odbremeniť žiakov i rodičov od časovo náročného cestovania do iných častí Košíc!

   

  Informácie na tel. čísle : 055/68 55 198   www.zsabovke.edupage.org

    

 • Správa o výchovnovzdelávacej činnosti

  V module "O škole" je zverejnená Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013/2014.

 • Súťaže a olympiády v školskom roku 2013/2014

  Výsledky úspešnosti školy v  súťažiach a olympiádach

   

  V školskom roku 2013/2014  naši žiaci  vzorne reprezentovali  svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach a olympiádach. Aj napriek tomu, že  v porovnaní s inými školami máme menej žiakov, dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:

  Vysledky_uspesnosti_skoly_pri_sutaziach_a_olympiadach(1).docx

 • Školský časopis - ŠKOLÁK

  Pozor! Pozor! Pozor!

  Práve vyšlo vianočné číslo nášho školského časopisu ŠKOLÁK. Nájdete ho na ľavej lište, modul ŠKOLÁK.

  Príjemné prázdninové chvíle želá redakcia časopisu!

 • Aktualizácia údajov
  13. 11. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované